விசேடமானவை

இலங்கையின் உலகத்தரம் வாய்ந்த டிஜிட்டல் கல்வித் தளம் https://www.dpeducation.lk/ உடன் இணையுங்கள்; முற்றிலும் இலவசம்

உலகத் தரம் வாய்ந்த இலங்கையின் முதற்தர டிஜிட்டல் முறையிலான கற்கை தளமாக இருப்பது https://www.dpeducation.lk/ ஆகும். இலங்கையின் முதற்தர தொழிலதிபர் மதிப்புக்குரிய.தம்மிக்க பெரேரா அவர்களின் சிந்தனையில் இந்த...

Read more
Currently Playing